Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijving

1.1
In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt aan Dammie van’t Zelfde / Dammie, wordt onder Dammie van’t Zelfde / Dammie verstaan de rechtspersoon Dammie van’t Zelfde / Dammie, gevestigd te Leiden. De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Dammie van’t Zelfde / Dammie een opdracht verstrekt.

Artikel 2. Aard en omvang van de opdracht

2.1
De aard en omvang van de opdracht wordt bepaald door de, in het voorstel opgenomen, omschrijving van de werkzaamheden. Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen, die later worden overeengekomen, worden geacht hiervan deel uit te maken.
2.2
Acceptatie van het voorstel en van de wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen geschiedt door een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
2.3
Het voorstel geldt gedurende een periode van twee weken, gerekend vanaf de datum van het verzenden van het voorstel.

Artikel 3. Prijs en betaling Dammie van’t Zelfde / Dammie

3.1
De, in het voorstel uitgebrachte prijs is of een vaste prijs of een prijs die wordt bepaald op basis van nacalculatie. Nacalculatie geschiedt volgens de geldende tarieven bij Dammie van’t Zelfde / Dammie.
3.2
Indien in het voorstel sprake is van nacalculatie kan, op verzoek van de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht, in de factuur een specificatie van het bedrag worden gegeven.
3.3
Alle in het voorstel genoemde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.4
Dammie van’t Zelfde / Dammie is gerechtigd opdrachtgever periodiek te factureren voor reeds verrichte werkzaamheden. Tevens kan Dammie van’t Zelfde / Dammie een gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen of zekerheid van betaling tot maximaal het bedrag van de opdracht. Facturen worden gezonden naar het postadres van de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.
3.5
Bij niet tijdig vooruitbetalen of niet tijdig verstrekken van de verlangde zekerheid kan de Dammie van’t Zelfde / Dammie niet gehouden worden tot het beginnen van de werkzaamheden dan wel tot voortzetten daarvan.
3.6
De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur in euro’s binnen twee weken (14 kalenderdagen) na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt is hij verplicht, na door Dammie van’t Zelfde / Dammie in gebreke te zijn gesteld, tot betaling van zowel de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag, als de kosten van invordering buiten rechte.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1
De opdracht zal binnen de, in het voorstel vermelde (geraamde), termijnen worden uitgevoerd, tenzij dit redelijkerwijs naderhand onmogelijk blijkt te zijn. Indien en zodra blijkt, dat een termijn dreigt te worden overschreden, zal Dammie van’t Zelfde / Dammie dit aan de opdrachtgever melden en in overleg een nadere afspraak dienaangaande maken. De in het voorstel vermelde termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2
Met de uitvoering van de opdracht zal worden begonnen zodra de door de opdrachtgever te verstrekken content of andere zaken aan Dammie van’t Zelfde / Dammie zijn verstrekt. Indien hierbij vertraging optreedt, zal de termijn als bedoeld in artikel 4.1 hierdoor worden verlengd.
4.3
Bij opdrachten met een (geschatte) looptijd van meer dan twee maanden, zal op verzoek van opdrachtgever, bij de schriftelijke bevestiging van het voorstel, tussentijds rapport kunnen worden uitgebracht.

Artikel 5. Transport, opslag en terugzending van zaken (goederen)

5.1
Zaken dienen op het in het voorstel vermelde adres te worden bezorgd en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
5.2
De kosten van versturen en van vervoer van de in de overeenkomst vervatte zaken worden afzonderlijk in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet in de prijs inbegrepen
5.3
Het versturen en het vervoer van zaken is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.4
Dammie van’t Zelfde / Dammie zal zaken, die ten behoeve van de opdracht zijn bezorgd gedurende ten hoogste een maand na afloop van de opdracht bewaren, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze periode staat het Dammie van’t Zelfde / Dammie vrij op kosten van de opdrachtgever passende maatregelen te treffen.
5.5
Dammie van’t Zelfde / Dammie heeft het recht content en/of andere zaken en dergelijke, in (mede)eigendom van de opdrachtgever, onder zich te houden, zolang de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1
Dammie van’t Zelfde / Dammie verplicht zich tot geheimhouding van datgene van de opdrachtgever, waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht heeft kennis genomen en waarvan haar nadrukkelijk is medegedeeld, dat geheimhouding noodzakelijk is voor de opdrachtgever. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing voor:
Gegevens, die al in het bezit zijn van Dammie van’t Zelfde / Dammie op het moment dat deze aan Dammie van’t Zelfde / Dammie worden medegedeeld;
Gegevens, die reeds algemeen bekend zijn op de dag dat deze aan Dammie van’t Zelfde / Dammie worden medegedeeld;
Gegevens, die rechtmatig door Dammie van’t Zelfde / Dammie van derden zijn verkregen;
Gegevens, die na de datum waarop deze aan Dammie van’t Zelfde / Dammie zijn bekend gesteld algemeen bekend zijn geworden, anders dan door onrechtmatig handelen of nalaten van Dammie van’t Zelfde / Dammie.
6.2
Indien ten gevolge van het bekendmaken van de resultaten van de opdracht door de opdrachtgever bij derden misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit Dammie van’t Zelfde / Dammie van de verplichting tot geheimhouding voorzover dit redelijkerwijs nodig is om die derden behoorlijk te informeren. Alvorens dit laatste te doen informeert Dammie van’t Zelfde / Dammie eerste de opdrachtgever.
6.3
De verplichting tot geheimhouding van Dammie van’t Zelfde / Dammie geldt niet indien en voorzover er sprake is van strijd met de taken en doelstellingen van Dammie van’t Zelfde / Dammie, zoals deze zijn neergelegd in de wet of indien er sprake is van strijd met of krachtens ministeriële besluiten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1
Voor alle schade, die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van wanprestatie van Dammie van’t Zelfde / Dammie is Dammie van’t Zelfde / Dammie aansprakelijk, doch ten hoogste tot het bedrag dat de opdrachtgever overeenkomstig het bedrag van het voorstel verschuldigd is.
7.2
Indien de opdrachtgever enig resultaat, verkregen van Dammie van’t Zelfde / Dammie, gebruikt of toepast dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken of toe te passen, vrijwaart opdrachtgever Dammie van’t Zelfde / Dammie voor aanspraken zijnerzijds, c.q. voor aanspraken van derden wegens schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dammie van’t Zelfde / Dammie.
7.3
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade, die Dammie van’t Zelfde / Dammie en/of de door haar ingeschakelde personen lijden tijdens de uitvoering van de opdracht op het terrein van de opdrachtgever, tenzij sprake is van schuld van Dammie van’t Zelfde / Dammie of de door haar ingeschakelde personen.
7.4
Dammie van’t Zelfde / Dammie is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van gebreken van aan Dammie van’t Zelfde / Dammie toegeleverde zaken, die door Dammie van’t Zelfde / Dammie zijn doorgeleverd aan de opdrachtgever, tenzij en voor zover Dammie van’t Zelfde / Dammie haar leverancier aansprakelijk kan stellen voor die schade.

Artikel 8. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

8.1
Dammie van’t Zelfde / Dammie is niet aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden mede begrepen omstandigheden, die een normale uitvoering van de werkzaamheden verhinderen.

Artikel 9. Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming)

9.1
Indien opdrachtgever of Dammie van’t Zelfde / Dammie zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, zal de andere partij de in gebreke zijnde partij schriftelijk een redelijke termijn stellen waarbinnen deze alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij na het verstrijken van de termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan heeft de andere partij het recht hetzij nakoming te vorderen, hetzij zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadere in gebreke stelling de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding tot ten hoogste het bedrag vermeld in het voorstel.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Dammie van’t Zelfde / Dammie is het Nederlands recht toepasselijk.
10.2
Alle geschillen, die ontstaan uit de opdracht zullen worden beslecht in Nederland en wel door de terzake bevoegde rechter.
10.3
Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of een andere rechtsverhouding, of indien een der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1
Afwijking van deze voorwaarden is mogelijk, indien beide partijen dit schriftelijk overeenkomen.